مسئول دفتر

حسن ذاکرحسینی

مسئول دفتر معاون اداری و مالی


  •   دفتر معاونت اداری و مالی

  •   ساختمان مرکزی

  •   53534409 - 061

  •   Hasan.Ayashi97@gmail.com


شرح وظایف:

  1. انجام کلیه امور مربوط به ارتباطات از قبیل تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات ،اوقات جلسات،پاسخگویی به مراجعین و...

  2. انجام کلیه امور مربوط به پیگیری ها از قبیل تهیه گزارشات لازم ،آماده کردن سوابق و پرونده های مربوطه جهت کمسیون ها و جلسات

  3. انجام کلیه امور مربوط به امور عمومی و جاری از قبیل نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها ، اوراق،دریافت نامه ها و پرونده ها،تفکیک و توزیع نامه ها و گزارشات

  4. استفاده از نرم افزارهای رایج و تهیه گزارشات لازم به مقام ما فوق