برگ شکایت هیات عالی تجدید نظر

با توجه به تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و تشکیل هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، کارگروه های تخصصی دانشجویی ،هیات علمی ، ویژه به منظور بررسی شکایات ، تهیه گزارش  و ارائه پیشنهاد جهت صدور حکم توسط هیات عالی ، در دبیرخانه هیات مستقر در دفتر حقوقی وزارت  تشکیل شده است و تصمیمات و آراء صادر ه از هیات ها و کمیته های  تخصصی دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی (وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری) که دارای شئون علمی ،آموزشی  وپژوهشی باشد ، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج گردیده و در صلاحیت هیات علمی عالی تجدید نظر مستقر در وزارت متبوع قرار گرفته است .


لینک دانلود فایل