معاونین پیشین

دکتر سید ناصر سعیدی

از سال 1399 تا کنون


 •   سازمان مرکزی

 •   گروه اقتصاد

 •   53534409 - 061

 • n.saidi@kmsu.ac.ir

دکتر حمیدرضا عبداللهیان

از سال 1397 لغایت 1399


 •   Hr.abdollahian@kmsu.ac.ir

 •   53534400 - 061

دکتر نیما شهنی کرم زاده

از سال 1395 لغایت 1397


 •   53534400 - 061

دکتر امیر اشتری لرکی

از سال 1394 لغایت 1395


 •   53534400 - 061

دکتر محمد تقی رونق

از سال 1392 لغایت 1394


 •   53534400 - 061

دکتر حمیدرضا عبداللهیان

از سال 1390 لغایت 1392


 •   Hr.abdollahian@kmsu.ac.ir

 •   53534400 - 061

دکتر امیر اشتری لرکی

از سال 1390 لغایت 1390


 •   53534400 - 061

دکتر بابک دوست شناس

از سال 1388 لغایت 1390


 •   53534400 - 061