مسئولین

دکتر محمد اسماعیل دوست

مدیر اموراداری و پشتیبانی


  •   ساختمان مرکزی

  •   گروه مخابرات

  •   53532235 - 061

  •  m_doust@kmsu.ac.ir

خانم لیلا معتمدفر

مدیر امورمالی


  •   ساختمان مرکزی

  •   53534726 - 061

آقای حسن علی چراغی

رئیس اداره خدمات و تدارکات


  •   ساختمان مرکزی