معاون اداری و مالی

دکتر سید ناصر سعیدی

معاون اداری و مالی


  •   سازمان مرکزی

  •   گروه اقتصاد

  •   53534409 - 061

  • n.saidi@kmsu.ac.ir