معاون اداری و مالی

دکتر نیما شهنی کرم زاده

معاون اداری و مالی


  •   ساختمان مرکزی

  •   گروه

  •   53534409 - 061

  •  N.karamzadeh@kmsu.ac.ir