مدیریت امور مالی

مدیریت امورمالی

 کلیه امور مالی دانشگاه از جمله خدمات حسابداری، امور دریافت‌ها، پرداخت‌های مربوط به حقوق کارکنان و اساتید، حق‌التدریس و حق‌التحقیق، انجام خریدهای تنخواهی و متمرکز در مدیریت مالی انجام می‌شود.

 

شرح وظایف :

 1.   انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
 2.     دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
 3.     تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت‌ها، پرداخت‌ها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط
 4.     رسیدگی به اسناد و سیستم‌های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
 5.     همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
 6.     نظارت بر نگهداری و تنظیم اسناد مالی
 7.     نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
 8.     اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین‌نامه‌های اموال دولتی و نحوه استفاده از آن‌ها
 9.     تهیه و تنظیم گزارش‌های عملکرد مالی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذیربط
 10.     تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آن‌ها
 11.     انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق