اموراداری و پشتیبانی

آقای فایز محسن

رئیس اداره کارگزینی رفاه و خدمات بازنشستگی


  •   ساختمان مرکزی

  •   53532235 - 061

آقای مجید صالحی نژادیان

کارشناس امواداری


  •   ساختمان مرکزی

  •   53532235 - 061

خانم شهناز قیم

کارشناس امواداری


  •   ساختمان مرکزی

  •   53532235 - 061