امورمالی

خانم نرگس حسنوند

رئیس اداره رسیدگی به اسناد


 •   ساختمان مرکزی

 •   53534726 - 061

خانم پریسا دهقان نژاد

رئیس اداره دریافت و پرداخت


 •   ساختمان مرکزی

 •   53534726 - 061

آقای آرش عبدالعلی پور

کارشناس مالی


 •   ساختمان مرکزی

 •   53534726 - 0611

آقای بهنام میرزایی

کارشناس مالی - تنظیم حساب


 •   ساختمان مرکزی

 •   53534726 - 061

آقای حسین طرفی

کارشناس مالی - عمرانی


 •   ساختمان مرکزی

 •   53534726 - 061

آقای محمد ضیاء فرسانی

کارشناس مالی - صدورچک


 •   ساختمان مرکزی

 •   53534726 - 061

خانم نادیا آلبوبیری

کارشناس مالی - پژوهشی


 •   ساختمان مرکزی

 •   53534726 - 061

خانم لیلا کریمی عقدا

کارشناس مالی - اعتبارات


 •   ساختمان مرکزی

 •   53534726 - 061